GDPR


Cookies

Cookies er filer, som gemmes på din computer. Vi bruger vi cookies til at finde fejl på hjemmesiden og analysere din brug af den. Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. 

Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Claritycph.com anvender cookies. Du får således information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. 

Cookies til statistik

Første gang du lander på hjemmesiden, ser du et banner med information om cookies. Hvis du klikker på linket "Nej tak til cookies til statistik", sættes der ingen cookies til statistik. Derimod sættes en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at vi indsamler statistik. Ønsker du slet ikke at vi sætter cookies, skal du slå al cookies fra i din browser.

Hvis du klikker dig videre til endnu en side, uden at vælge "Nej tak ...", sættes der cookies til at samle statistik, og topbanneret forsvinder. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Se nærmere om hvilke data vi indsamler i menupunktet om personlige oplysninger i vor privatlivspolitik. Endvidere opfordres der til, at kontrollere vore cookies på følgende Cookie Checker.

Afvis eller slet cookies

Du kan til enhver tid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg du foretager.

Alle browsere tillader at du sletter cookies enkeltvis eller alle på samme gang. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor for at få de korrekte vejledninger til din browser. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Som en service, har vi nedenfor samlet et arkiv (jf. W3 Schools: https://www.w3schools.com/browsers/) over, hvordan de mest hyppigt frekventerede browsere i 2018 tillader brugerne at afvise cookies:

Chrome

Firefox

Edge/IE

Safari 

Opera

Blokerede cookies kan gøre, at nogle sider ikke fungerer. Derfor anbefaler vi, at du ikke sletter al cookies fra samtlige browsere. Du kan eksempelvis sætte en browser til at slå alle cookies fra, som du kan kører, når du er inde på sider, som du ikke ønsker modtager dine personlige informationer. Alterntivt kan du downloade Tor-browser til dette formål.

Endvidere anbefaler Clarity, at du læser nærmere om Cookies inde på About Cookies hvor du kan finde links og informationer om emnet – dog med særligt fokus på den engelske lovgivning.

Privatlivspolitik

Det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysningers med allerstørste omhu og respekt for dit privatliv. Denne politik beskriver, hvordan Clarity CPH håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på claritycph.com og i forbindelse med udsendelse af e-mails, download af dokumenter m.v.

Ud over, at vi behandler personoplysninger i forbindelse med brug af hjemmesiden, sker der også registreringer på de sociale medier:

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner, 3.-partssider som fx Facebook, Twitter, LinkedIn og Vimeo-videoer, som har deres egne privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig derfor til at læse disses betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

Clarity bemærker, at vi deler dataansvar med Facebook [, Twitter, LinkedIn mv.], som Clarity CPH anvender i erhvervsmæssige sammenhæng. Du skal derfor være opmærksom på, at Facebook [hhv. Twitter, LinkedIn mv.] kan registrere dine personoplysninger, når du anvender denne side.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Du kan altid bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Besøgende, som registreres på baggrund af peronlige oplysninger, hos Clarity CPH har en række rettigheder. Det er den registreredes rettigheder, der skal beskyttes, og det er alene Clarity CPH, der har ansvaret for denne beskyttelse. Rettighederne har til formål at gøre det gennemsigtigt for den registrerede, hvornår der behandles oplysninger om vedkommende, og hvilke oplysninger, der behandles. Herudover giver rettighederne den registrerede kontrol over sine egne personoplysninger. Den registeredes rettigheder er som følger:

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

• Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du først kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

• Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

• Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

• Klage til Datatilsynet

• Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Clarity CPH sikrer sig i samarbejde med databehandlerne at du:

1. Har lov til at behandle de oplysninger, som du og dine databehandlere er i besiddelse af

2. Fører en fortegnelse over dine behandlingsaktiviteter (gælder også for databehandleren).

3. Er i stand til at efterleve reglerne om de registredes rettigheder, som for eksempel oplysningspligt eller retten til indsigt.

4. Får indberettet eventuelle brud til Datatilsynet inden for 72 timer - læs mere her

5. Har en databehandleraftale med de databehandlere, der behandler personoplysninger på dine vegne

6. Kan dokumentere over for Datatilsynet, at du har sikret databeskyttelse med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, således at der ikke sker utilsigtede, urimelige eller ulovlige behandlinger.

De grundlæggende principper

Databeskyttelsesreglerne indeholder endvidere følgende grundlæggende principper, Clarity CPH som dataansvarlig altid skal overholde:

1. Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed: Behandlingen skal overholde databeskyttelsesreglerne og være gennemsigtig

2. Formålsbegrænsning: Ved indsamling skal det være klart, hvilke saglige formål oplysningerne skal anvendes til. Senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål

3. Dataminimering: Behandling, herunder opbevaring af oplysninger, skal begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet

4. Rigtighed: Oplysninger skal ajourføres, og urigtige oplysninger skal slettes eller berigtiges

5. Opbevaringsbegrænsning: Når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne, skal de anonymiseres eller slettes

6. Integritet og fortrolighed: Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, gå tabt eller blive beskadiget

Clarity CPH er alene ansvarlig for, at beskytte alle personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Adfærdskodeks

Hvis personoplysninger f.eks. kommer til uvedkommendes kendskab, bliver ændret, beskadiget eller går tabt kan det krænke ovennævnte rettigheder. Derfor sikire vi os at enhver personoplysnings fortrolighed, tilgængelighed og integritet, bliver behandlet med allerstørste omhyggelighed. Til formålet benytter vi blandt andet brug af kryptering til al materialet online, samt sikker aflåsning af lokaler, hvor der måtte forefindes fysisk materiale fra registrerede brugere. 

Den dataansvarlige, Clarity CPH, sikrer sig, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med en række grundprincipper, ligesom der skal være et lovligt grundlag til at behandle oplysningerne. Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit samtykke til dette. Den databehandlende enhed kan konkretiseres ved forespørgsel.

Samtykket skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Det betyder blandt andet, at et samtykke ikke kan afgives stiltiende, og at der ikke må være tilknyttet (unødvendige) negative konsekvenser ved ikke at afgive et samtykke.

Desuden er det relevant at være opmærksom på, at et samtykke altid kan trækkes tilbage til en hver tid. 

Der udføres løbende test af systemet ved brug af omfattende værktøjer til test af:

• Omgåelse af login (herunder problemstillinger som 'brute force'-angreb, sessionsstyring, udstedelse af nyt log-in, single-sign-on).

• Test for utilgængelighed, f.eks. via overbelastningsangreb eller udnyttelse af sårbarheder.

• Sårbarhedstest af f.eks. en web-applikation.

• Kodegennemgang af f.eks. en app til smartphone.

• Penetreringstest på f.eks. netværksudstyr og servere.

• Andre relevante sikkerhedstests kan eksempelvis handle om, hvorvidt brugere kan snydes til at udlevere en personlig adgangskode til et it-system. Vi tester løbende den fysiske beskyttelse af personoplysninger for eksempelvis indbrudssikring, alarmsystemer, nødstrøm og brandslukningsmateriel. Ved ny implementering af software og hardware-systemer laves der altid en konsekvensanalyse over ricisi og fornødne garantier for sikker eksekvering af systemerne.

Endvidere er der foretaget konsekvensanalyse jf. DPIA, som følge af Clarity CPH’s udveksling af data til lande uden for EU.

Når du som registreret stiller spørgsmålstegn ved en behandling af oplysninger om dig, eller du påberåber dig dine rettigheder over for Clarity CPH, skal vi reagere på henvendelsen. Gør vi ikke det - eller er du ikke tilfreds med den vores svar, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, der kan vejlede dig yderligere om dine rettigheder, herunder dine muligheder for at klage.

Samtykkeerklæring

Samtykkekrav

Følgende samtykkeerklæring indgås imellem regsitrant og Clarity CPH. Denne forstås som værende udtrykkelig og dermed ikke stiltiende eller underforstået.

Det betyder at den Clarity CPH, der indsamler persondata, skal oplyse om, hvilke typer af persondata der indsamles, hvem der kan foretage behandling af disse data og til hvilket formål.

Det betyder, at Clarity CPH tydeligt informerer om, hvilke informationer der indsamles, hvem der bruger disse data, og hvad de skal bruges til.

Hvis et af de forhold som samtykket bygger på, eksempelvis formålet eller typen af behandling, ændres, skal der indhentes et nyt samtykke. Det betyder, at Clarity CPH sørger for, at brugerne giver et nyt samtykke, hver gang der opdateres noget på hjemmesiden eller i et bestemt software, som gør, at databrugen ændres, og at din hjemmeside eller software der opsamler persondata, ikke kan bruges, før der er tilknyttet et opdateret samtykke fra den enkelte bruger.

Forordningen fastsætter yderligere krav til, hvad der udgør et samtykke i forbindelse med behandling af persondata.

Børn under 16 år gives ikke samtykke til behandling af persondata. Her skal det altså være en forælder eller værge, som giver samtykket.

Hvordan indsamler Clarity CPH personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med forsendelse af e-mail, kan Clarity CPH indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

• Ved brug af cookies på vores hjemmeside.

• Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden.

• Ved at du tilmelder dig et af vores arrangementer.

• Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i forbindelse med Clarity Cph’s tjenester, arrangementer, markedsførings heraf eller kommunikation med Væksthus Hovedstadsregionen.

Hvad bruger Clarity personoplysningerne til?

Clarity bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Hvad er retsgrundlaget for at Clarity CPH behandler dine personoplysningerne?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Hvem videregiver Clarity CPH personoplysninger til?

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden og andre sites som vi driver anvendes kun af Clarity CPH. Vi videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Clarity CPH benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Emails

Ved modtagelse af emails, foregår dette gennem krypeterede emails. Ift. CV’er afsendt med personfølsomme oplysninger printes disse ud og gemmes i en afløst mappe. Det er alene [NAVN], hvorfor ansøgningerne altså ikke flyder rundt imellem kolleger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet. Medmindre andet opgives.

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

Senest opdateret den 13.09.2018

Clarity henviser til Nævnenes Hus for yderligere oplysninger om privatlivspolitik.

Klik her for kontaktoplysninger på Nævnenes hus.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med CVR

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Offentliggørelse af virksomheds- og virksomhedsdeltageroplysninger

• Statistiske formål, fejlfinding i systemer mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• CVR-loven

• CVR-bekendtgørelsen

• Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• Almindelige personoplysninger (navn, adresse og virksomhedstilknytninger(CVR, APS, A/S mv.))

• Følsomme personoplysninger (CPR-nummer/andet identifikationsnummer)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Andre offentlige myndigheder

• Diverse private aktører for så vidt angår oplysninger optaget i Det Centrale Virksomhedsregister, som er offentligt tilgængelige.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

De offentliggjorte (ikke-fortrolige) personoplysninger kan blive overført til modtagere uden for EU og EØS som følge af offentliggørelsen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra g.

Oplysninger, som er indeholdt i CVR, stammer fra de selskabs- og virksomhedsindberetninger, som anmeldes til registrering gennem Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsninger samt papirblanketter.

Personoplysninger valideres og vedligeholdes løbende via automatiske kørsler fra Det Centrale Personregister, således at navne- og adresseoplysninger løbende opdateres i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i CVR uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med lovgivningen, jf. ovenfor.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Clarity er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Copyright ® ClarityCPH
Flæsketorvet 68, 1, DK - 1711 Copenhagen V
1711 København V
CVR. 38008129
25 88 46 36
annemarie@claritycph.com

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os på email eller telefon.


Copyright ® ClarityCPH 
Flæsketorvet 68, 1, DK - 1711 Copenhagen V
CVR. 38008129